Obchodn podmnky

pro nkup z e-shopu a pro donkovou slubu


Prodvajc

Mgr. Lada Strailov, Phoenix

Evropsk 675/154

160 00, Praha 6 Vokovice

I?O: 63597357

DI?: CZ8253242976

?slo ?tu (?esk spo?itelna): 1123382349/0800

kancel?, dlna, obchod, koresponden?n adresa

Phoenix

Nov M?sto 79,

582 91, Sv?tl nad Szavou

tel.: 569 452 411

obchod

Horn 181

58001, Havl?k?v Brod

kontaktn osoby

Ilona Dolej tel.: +420 604 235 081

Lada Strailov tel.: +420 737 628 129

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


A. E-shop

A.1. Doprava


Za odesln kad objednvky po zem ?R ?tujeme expedi?n poplatek podle cenku slueb ?esk poty v rozmez 100,- a 200,- K? v?etn? DPH.


A.2. Dodac lh?ty


Objednvky, kter obdrme, odeslme prost?ednictvm ?esk poty zpravidla  do  3 pracovnch dn?. Zbo zaslme pod ozna?enm "K?ehk".

Nezaru?ujeme okamitou dostupnost vech poloek zbo, v p?pad?, e dojde k situaci, e n?kter zbo z objednvky nebude na sklad?, je o tto skute?nosti kupujc informovn. Kupujcmu bude nabdnuta nhrada zbo nebo akceptace del dodac lh?ty.


A.3. Platebn podmnky


hrada za odebran zbo z e-shopu je mon t?mito zp?soby:

a) v hotovosti v p?pad? osobnho odb?ru v dln? nebo v obchod?

b) platba na dobrku - zbo bude zaslno a placeno p?i p?evzet od  ?esk poty


A.4. Objednvky

Zbo je mon objednvat t?mito zp?soby:

a) prost?ednictvm e-shopu

b) telefonicky

c) prost?ednictvm e-mailu

d) osobn? v dln? nebo v obchod?


Telefonick objednvky a objednvky z e-shopu potvrzujeme prost?ednictvm  e-mailu. Kupujc m prvo zruit objednvku bez udn d?vodu kdykoli p?ed jejm zvaznm potvrzenm prodvajcm, po zvaznm potvrzen jen v p?pad? dohody s prodvajcm a v p?pad?, e prodvajc nespln smluven podmnky dodn. Objednvku lze stornovat maximln? do 24. hodin od potvrzen objednvky prodvajcm a to psemn? prost?ednictvm e-mailu.


A.5. Ceny


Ceny uveden na e-shopu jsou kone?n, v?etn? DPH.

Ceny uveden na e-shopu a ceny, za kter nabzme zbo na naich prodejnch nebo na r?znch vstavnch a p?edvd?cch akcch se mohou liit!A.6. ?Reklamace


P?i p?ebrn zsilky od  ?esk poty je t?eba v?novat pozornost stavu balku! V p?pad?, e se zsilka zd bt pokozen, je mon p?mo u dopravce podat o kontroln rozbalen balku a zkontrolat zbo podle faktury. V p?pad? e dolo k pokozen, je nutn trvat na zpisu o znehodnocen ?i pokozen zsilky. Zsilka je vdy pojit?na a dopravce je zodpov?dn za vady ?i pokozen zsilky. Pokud kupujc zjist a po rozbalen doma op?t pokozen zbo, m nrok na tuto reklamaci do 3 dn? ode dne doru?en.

Pokud kupujc zjist, e dodan zbo m zvadu nebo je po dodn pokozen, je nutn toto zbo spolu s dokladem o zakoupen zbo (faktura) doru?it k reklamaci   na korespon?n adresu prodvajcho a informovat prodvajcho o odesln zbo a o d?vodech reklamace e-mailem.

Zbo zaslan na reklamaci nebo vrcen nikdy nelze zaslat na dobrku!


A.7. Ochrana osobnch daj?, d?leit a zv?re?n ustanoven

a) Prodvajc se zavazuje uchovat v tajnosti p?ed nepovolanmi osobami vechny informace tkajc se zbo a msta ur?en.

b) Prodvajc se zavazuje respektovat a chrnit osobn daje kupujcho i p?jemce souladu se zkonem ?. 101/2002 Sb., o ochran? osobnch daj?, v platnm zn?n. Poskytnut osobn daje budou zpracovvny a bezpe?n? uchovvny v zabezpe?enm informa?nm systmu prodvajcho.? Prodvajc m prvo si poskytnut osobn daje dostupnmi prost?edky ov??it z hlediska pravdivosti a monho zm?ru, kter je v rozporu s ?eskm prvnm ?dem, nebo zda nebyl osobn daj poskytnut osobou nebo subjektem, ktermu informace o osobnch dajch nep?inle. Prodvajc poskytnut a zjit?n osobn daje vyuije pouze pro sp?n vy?zen objednvky, doru?en zbo a p?padnou reklamaci. Kupujc tmto vslovn? souhlas s p?ednm t?chto osobnch daj? dopravci za ?elem doru?en zsilky.

c) Veker prvn vztahy vznikajc mezi prodvajcm a kupujcm se ?d ?eskm prvnm ?dem. Ve v?cech neupravench jinou smlouvou nebo t?mito obchodnmi podmnkami     se uplatn p?slun ustanoven obchodnho zkonku.

d) Obchodn podmnky maj p?ednost p?ed p?padn? odlinm prohlenm osob vystupujcch jmnem prodvajcho, ledae je toto odlin prohlen u?in?no psemn?     a podepsno osobou, kter je ve smyslu p?slunch prvnch p?edpis? oprvn?na jednat za prodvajcho.

e) Prodvajc je oprvn?n tyto obchodn podmnky kdykoliv jednostrann? zm?nit. V p?pad? zm?ny obchodnch podmnek nabvaj tyto zm?ny okamitou platnost po jejich uve?ejn?n na internetovch strnkch prodvajcho. Zm?ny nemaj vliv na ji u?in?n objednvky.

f) Prodvan produkty na e-shopu, nen-li uvedeno jinak, jsou ur?eny pouze  k dekora?nm ?el?m.

g) Produkty opat?en sv?kami jsou ur?eny pouze pro dekorativn ?ely. Sv?ky nenechvejte ho?et bez dozoru, hroz nebezpe? vzplanut.


h) Veker zbo je nepoivateln.


i) Zbo se m?e nepatrn? liit od nabdky na fotografich, jedn se o vrobky z p?rodnch materil?, u kterch nelze zaru?it stoprocentn? stejn tvar a umst?n. Produkty jsou ru?n? vyrb?n. Kad produkt je originl, vyrb?n r?znmi floristy. Podstata vrobku, tvar, barva a pouit materil z?stv vak zachovn.


j) Podnm objednvky kupujc vyjad?uje s t?mito obchodnmi podmnkami souhlas.


B. Donkov sluba

B.1. Cena kv?tinovho daru


Kupujc si sm v objednvkovm formul?i (pop?. V objednvce po e-mailu nebo telefonu) ur?uje cenu kv?tinovho daru. Podle ceny kv?tinovho daru se pot p?ipo?tv ?astka  za donkovou slubu.


B.2. Cena za donkovou slubu

Cena za doru?en od 8:00 19:00, krom? ned?l a svtk? je :

a) 200,- K? p?i cen? kv?tinovho daru do 149,- K?

b) 150,- K? p?i cen? kv?tinovho daru od 150,- K? do 599,- K?

c) 100,- K? p?i cen? kv?tinovho daru od 600,- K? do 1099,- K?

d) zdarma u kv?tinovch dar? nad 1100,- K?


P?platky :
a) 200,- K? p?i doru?en v ned?li a ve svtek

b) 200,- K? p?i doru?en od 6 do 8 hodin rno a od 19:00 21:00


Ceny za doru?en jsou pauln v oblasti Havl?kobrodska a Sv?telska (Vyso?ina). Cena doru?en do vzdlen?j mst je ur?ovna dohodou. V ?ase od 21:00 do 6:00 nedoru?ujeme. Nestandartn p?n jsou cen?ny dohodou.


B.3. Platebn podmnky


Platbu vyadujeme vdy p?edem, vyjmky d?lme pouze u stlch zkaznk?.

hrada za donkovou je mon t?mito zp?soby:

a) v hotovosti v naem obchod? nebo dln?

b) p?evodem na n ?et u ?esk spo?itelny

c) sloenkou typu C na oresponden?n adresu prodvajcho


B.4. Dodac podmnky

Objednvky vy?izujeme v takovmto ?asovm harmonogramu.
a) na ten sam den 6 hodin p?edem
b) na sobotu do ptku do 18:00
c) na ned?li do soboty do 10:00
d) na sttn svtek 1 pracovn den p?edem

Doru?ovn kv?tin do firem za doru?enou kytici se povauje i jej p?enechn na vrtnici, recepci a podobnch mstech, ?i u kolegy nebo kolegyn?, vdy proti podpisu p?ebrajc osoby. Nae firma nezodpovd za pozdn dodn zp?soben takto p?ebrajc osobou.

Doru?ovn kv?tin na soukrom adresy v p?pad? nep?tomnosti p?jemce  si prodvajc vyhrazuje prvo zanechat kytici u nhradnho p?jemce ?len rodiny, soused, kolega apod.


B.5. Veobecn podmnky


a) Na objednvku je t?eba vdy uvst sprvn a pravdiv informace. V p?pad? opakovan cesty na uvedenou adresu jsme oprvn?ni si ?tovat znovu dopravu a nklady s tm souvisejc.

b) Ke kad objednvce je nutn uvst telefonn kontakt na p?jemce, abychom ho mohli kontaktovat a domluvit ?as dodn. P?i doru?ovn do nemocnic a hotel? uvd?jte ?sla pokoj?, odd?len apod.

c) Obrzky zaslan zkaznkem jsou pouze inspirativn. Jsou pouze pom?ckou pro vb?r    a mohou se liit od skute?n? dodanch kv?tinovch dar?. Vyhrazujeme si prvo je nahradit zbom podobnho vzhledu, barvy a stejn nebo vy kvality, tak aby bylo dosaeno co nejv?t podobnosti. Prosm berte tak v vahu, e kad kv?tin? m trochu jin zp?sob vazby.

d) Kadou p?ijatou objednvku potvrzujeme na Vmi zadanou e-mailovou adresu. Dodn kv?tinovho daru potvrzujeme jen na vslovn p?n objednatele.


B.6. Reklamace


Prodvajc nezodpovd za zdren ?i zruen dodvky z d?vodu kupujcm nesprvn? zadanch ?i dop?edu neov??ench daj? jako je adresa p?jemce, vskyt na uveden adrese, telefon p?jemce apod.

Reklamace p?ijmme pouze psemn? a to nejpozd?ji do 3 dn? ode dne doru?en. Vyhrazujeme si prvo na vy?zen reklamace do dobu 24 hodin po oznmen. Vyjd?en k reklamaci probh op?t psemnou formou na n e-mail.


B.7. Ochrana osobnch daj?, d?leit a zv?re?n ustanoven


a) Prodvajc se zavazuje uchovat v tajnosti p?ed nepovolanmi osobami vechny informace tkajc se zbo a msta ur?en.


c) Prodvajc se zavazuje respektovat a chrnit osobn daje kupujcho i p?jemce souladu se zkonem ?. 101/2002 Sb., o ochran? osobnch daj?, v platnm zn?n. Poskytnut osobn daje budou zpracovvny a bezpe?n? uchovvny v zabezpe?enm informa?nm systmu prodvajcho.? Prodvajc m prvo si poskytnut osobn daje dostupnmi prost?edky ov??it z hlediska pravdivosti a monho zm?ru, kter je v rozporu s ?eskm prvnm ?dem, nebo zda nebyl osobn daj poskytnut osobou nebo subjektem, ktermu informace o osobnch dajch nep?inle. Prodvajc poskytnut a zjit?n osobn daje vyuije pouze pro sp?n vy?zen objednvky, doru?en zbo a p?padnou reklamaci. Kupujc tmto vslovn? souhlas s p?ednm t?chto osobnch daj? dopravci za ?elem doru?en zsilky.


d) Veker prvn vztahy vznikajc mezi prodvajcm a kupujcm se ?d ?eskm prvnm ?dem. Ve v?cech neupravench jinou smlouvou nebo t?mito obchodnmi podmnkami se uplatn p?slun ustanoven obchodnho zkonku.


e) Obchodn podmnky maj p?ednost p?ed p?padn? odlinm prohlenm osob vystupujcch jmnem prodvajcho, ledae je toto odlin prohlen u?in?no psemn?  a podepsno osobou, kter je ve smyslu p?slunch prvnch p?edpis? oprvn?na jednat za prodvajcho.


f) Prodvajc je oprvn?n tyto obchodn podmnky kdykoliv jednostrann? zm?nit. V p?pad? zm?ny obchodnch podmnek nabvaj tyto zm?ny okamitou platnost po jejich uve?ejn?n na internetovch strnkch prodvajcho. Zm?ny nemaj vliv na ji u?in?n objednvky.


g) P?idan dopl?ky ke kv?tinovmu daru, nen-li uvedeno jinak, jsou ur?eny pouze   k dekora?nm ?el?m.


h) Produkty opat?en sv?kami jsou ur?eny pouze pro dekorativn ?ely. Sv?ky nenechvejte ho?et bez dozoru, hroz nebezpe? vzplanut.


i) Veker zbo dodvan s kv?tinovm darem je nepoivateln.


j) Podnm objednvky kupujc vyjad?uje s t?mito obchodnmi podmnkami souhlas.

You are here